Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul  Başakşehir Sağlık Eğ. Spor. Kozm. Est. Turz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“ Özel Başakşehir Tıp Merkezi”) kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına ve bununla ilgili tüm süreçlere  önem vermektedir.

Özel Başakşehir Tıp Merkezi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hasta ve yakınlarımızın veri güvenliğini göz önünde bulundurarak,  özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına verdiğimiz önem dolayısıyla aşağıdaki konularda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler hastanemiz tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır:

 • Adınız, soyadınız,T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz,
 • Cinsiyetiniz ve medeni haliniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız,e posta adresiniz
 • Hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Tıbbi bir müdahele durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrikverileriniz,
 • Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz örneğin laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız,
 • Anket, öneri, teşekkür ve şikayet verileriniz,
 • e-posta, web sitesi iletişim formu, çağrı merkezi ile bize ulaştığınızda ses kaydınız ve  diğer sair kanallar ile ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve diğer kanunlar , yönetmelikler, yönergeler, tebliğler ,genelgeler ve diğer resmi düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükleri yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 • Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
 • Özel Başakşehir Tıp Merkezi’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme,
 • Faturalandırma yapılması;
 • Kimliğinizin doğrulanması;
 • Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 • Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat
  sağlanması;
 • Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini.

amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlara, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar  vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
 4. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 5. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (örneğin, kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (örneğin, tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre  Özel Başakşehir Tıp Merkezi’ne yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Başakşehir Sağlık Eğ. Spor. Kozm. Est. Turz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Başakşehir Mah. Emiroğlu Sokak No:1 Başakşehir/ İstanbul